Takami Park Campground

Takami Park Campground
740 Kotsu, Higashiyoshino Village, Yoshino-gun, Nara Prefecture
Neighborhood: Mt. Takami
Official Website (JP)
Parking